MUĞLA DATÇA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

 

           Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğinde İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman AKBULUT, Gar­ni­zon Ko­mu­tan Ve­ki­li Hava Üs­teğ­men Adem Köse,  İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan,İlçe  Jan­dar­ma  Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, kurum amir­le­ri ve yüz­ler­ce kişi ka­tıl­dı.

           Tören,  Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ve va­ta­nı­mı­zın her karış top­ra­ğı­nı kan­la­rıy­la su­la­yan tüm ŞEHİTLERİ'miz ile  15 Tem­muz De­mok­ra­si Şe­hit­le­ri­miz adına bir da­ki­ka­lık Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. Ar­dın­dan, şe­hit­le­rimizin  ru­hu­na Kur'an-ı Kerim okun­du. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın te­le­viz­yon ko­nuş­ma­sı­nın canlı ola­rak iz­len­di­ği tö­ren­de, şe­hit­le­rin anı­sı­na lokma ve çay ik­ra­mın­da bu­lu­nul­du.

           15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü do­la­yı­sıy­la Genç­lik ve Spor İlçe  Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na Datça'yı tem­si­len masa te­ni­si bran­şın­da il 2.si olan Mus­ta­fa Ka­ra­oğ­lan, il 3.sü­ Le­vent Usta ve il 4.sü Kamil Ercan Özek ile, judo bran­şın­da kız­lar ve er­kek­ler­de takım ha­lin­de ikin­ci­li­ği­ni ka­za­nan spor­cu­la­ra Datça İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ma­dal­ya ve ku­pa­la­rı ve­ril­di.

           Sa­at­ler 00.13 da  il­çe­de­ki tüm ca­mi­ler­de Sala Okun­ma­sıy­la anma prog­ra­mı sona erdi.

17-07-201917-07-201917-07-201917-07-2019

17-07-2019

Eski Datça Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No 12/1 DATÇA/MUĞLA - 02527122340

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.