MUĞLA DATÇA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Datça´da Engelliler Haftası ve Otizm Farkındalığı Programı Düzenlendi

Datça´da Engelliler Haftası ve Otizm Farkındalığı Programı Düzenlendi

Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zinde 30.04.2019 saat 10:30 ile 12:00 arası düzenlenen prog­ra­ma İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rümüz Fer­man Ak­bu­lut, Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si Özel Eği­tim Bölüm Baş­kan yar­dım­cı­sı Önder İşlek ,İlçe Müf­tü­sü Nu­ret­tin Çelik, Okul Mü­dür­le­ri, Aile­ler ve Öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı´nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram­da ko­nu­şan, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rümüz Fer­man Ak­bu­lut, En­gelliler Haf­ta­sı ve Otizm Far­kın­da­lı­ğı ile il­gi­li far­kın­da­lık oluş­tur­mak, so­run­la­rı çöz­mek ve algı oluş­tur­mak için böyle bir günün ilan edil­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek ,“Ço­cuk­la­rı­mı­zın özel eği­tim ala­rak, top­lu­ma ya­rar­lı birer fert ol­ma­la­rı ve kendi ba­şı­na ayak­ta kal­ma­la­rı için des­tek­le­me­li­yiz. Bu işle il­gi­le­nen eği­tim­ci­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Hem uz­man­lık hem de sabır ge­rek­ti­ren bir iş. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ve aile­lerimizin her zaman ya­nın­da­yız” dedi.
Kazım Yıl­maz İl­ko­ku­lu Öğ­ret­men ve Öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı Baş­lan­gıç adlı can­lan­dır­ma gös­te­ri­si sa­lon­da­ki­le­ri duygu se­li­ne bo­ğdu.İz­le­yi­ci­ler izlerken göz ya­şı­na hakim ola­ma­dı. Prog­ram, gös­te­riy­le son buldu.

06-05-2019

Eski Datça Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No 12/1 DATÇA/MUĞLA - 02527122340

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.