MUĞLA DATÇA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIZ­LAN TARİHİ YEL DEĞİRMENİ ÖZCAN YILMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE TAHSİS PROTOKOLÜ İMZALANDI.

KIZ­LAN TARİHİ YEL DEĞİRMENİ ÖZCAN YILMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE TAHSİS PROTOKOLÜ İMZALANDI.

    Kız­lan Ma­hal­le­si De­ğir­men üstü mev­ki­in­de bu­lu­nan, mül­ki­ye­ti ha­zi­ne­ye ait 1560 m2 yü­zöl­çüm­lü ve üze­rin­de 200 yılı aşkın ta­ri­hi yel de­ğir­me­ni bu­lu­nan alan Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Mü­dür­lü­ğü , Tu­rizm Mes­lek Li­se­si Öğ­ren­ci­le­ri­ne uy­gu­la­ma alanı ve res­to­ran ola­rak iş­let­me­si için pro­to­kol im­za­lan­dı.Datça Kay­ma­kam­lık bi­na­sın­da 20.08.2019 saat 11:00 da ger­çek­le­şen pro­to­kol imza tö­re­ni­ne Sayın Kay­ma­kamımız Mesut Çoban, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rümüz Fer­man Ak­bu­lut, Milli Emlak Şefi Ali Acar ve Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Hay­ri­ye Şatır ka­tıl­dı.İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rümüz Fer­man AKKBULUT' un yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le '' 10, 11 ve 12'nci sı­nıf­lar­da­ki yak­la­şık 50 öğ­ren­ci­miz uy­gu­la­ma res­to­ra­nın­da hem ça­lı­şıp para ka­za­na­cak­lar , hem de ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­cek­ler.Ay­rı­ca öğ­ren­ci­le­ri­miz için de önem­li bir tec­rü­be ola­cak. Uygun fiyat ve ka­li­te an­la­yı­şı ile hiz­met ve­recek olan res­to­ra­nın, aynı za­man­da pi­ya­sa­da­ki fi­yat­la­rın dü­zen­len­me­si nok­ta­sın­da katkı su­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum ha­yır­lı uğur­lu olsun " dedi.

 

 

21-08-201921-08-201921-08-201921-08-201921-08-2019

Eski Datça Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No 12/1 DATÇA/MUĞLA - 02527122340

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.